Voorwaarden

  • voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Inschrijfnummer KvK: 59496193

Algemene voorwaarden van Valkom Veilingen, gevestigd te Lemmer en kantoor houdende aan de Kadijk 6, 8531 XD in Lemmer ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 59496193 (hierna te noemen: ‘Valkom’). Deze voorwaarden zijn met ingang van 4 september 2014 onder nummer 59496193 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden.

Art. 1 Begrippen

Bieder: de Gebruiker die een Bod uitbrengt op een Kavel.

Bod: een door de Gebruiker uitgebracht onherroepelijk geboden bedrag op een Kavel.

Gebruiker: degene die zich bij Valkom heeft geregistreerd.

Gebruikersovereenkomst: overeenkomst tussen de Gebruiker en Valkom.

Gunning: de uitdrukkelijke schriftelijke verklaring van Valkom aan de Bieder dat het uitgebrachte Bod op een Kavel, tegen betaling van de Koopsom, aan hem wordt toegewezen/gegund. Gunning kan plaatsvinden door toezending van een factuur.

Kavel: een roerende zaak die, of een aantal roerende zaken samen dat, (onder één nummer) wordt geveild.

Koopovereenkomst: een Koopovereenkomst tussen Valkom en de Bieder die tot stand komt na Gunning.

Koopsom: het bedrag waarvoor een Kavel wordt gegund, vermeerderd met de veilingkosten en de wettelijke BTW.

Koper: degene met wie de Koopovereenkomst is gesloten.

Onderhandse verkoping: het verkopen van Kavels georganiseerd door Valkom, waarbij Valkom na ieder Bod de Gunning verlenen kan, zonder een Veiling te organiseren.

Persoonsgegevens: de door de Gebruiker verstrekte gegevens tijdens Registratie aan Valkom om een Bod uit te kunnen brengen, is herleidbaar aan zijn of haar persoon, waaronder naam, adres, woonplaats en e-mail adresgegevens.

Registratie: het volledig invullen van het aanmeldingsformulier door de Gebruiker en de daaropvolgende bevestiging van Valkom.

Speciale Veiling Voorwaarden: Naast, in aanvulling op of in afwijking van de  Algemene Voorwaarden gelden er tevens Speciale Veiling Voorwaarden voor deelname aan een specifieke Veiling, zoals bij iedere specifieke Veiling afzonderlijk wordt vermeld.
 

Veiling: een openbare verkoping van Kavels georganiseerd door Valkom op een vooraf bepaalde einddatum.

Veilingkosten: een vooraf bekend gemaakt percentage waarmee een Bod wordt vermeerderd. Dit percentage is standaard 15% en is exclusief de wettelijke BTW. Afwijkende Veilingkosten worden in de Speciale Veiling Voorwaarden vermeld. Veilingkosten wordt ook Opgeld genoemd.

Website: de websites www.valkom.nl, www.valkom.de en www.valkom.eu worden in stand gehouden door Valkom.


Art. 2 De gebruikersovereenkomst

2.1 Een gebruikersovereenkomst komt slechts tot stand door registratie bij Valkom en deze is niet overdraagbaar.

2.2 Valkom biedt de gebruiker de mogelijkheid via een internetveiling of een live-veiling biedingen te doen op de zaken. De biedingen zijn exclusief opgeld en BTW.

2.3 De gebruiker garandeert de juistheid en de volledigheid van de door de registratie verschafte informatie en gegevens. Mochten deze gegevens op enig moment wijzigen dan heeft de gebruiker de verplichting Valkom per ommegaande van deze wijziging(en) op de hoogte te brengen.

2.4 Valkom behoudt zich te allen tijde het recht voor registratie te weigeren en/of te beëindigen.

2.5 Valkom behoudt zich te allen tijde het recht voor een veiling eerder dan op de website vermeld te beëindigen of te verlengen.

2.6 Valkom sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan waaronder maar niet beperkt tot schade voortvloeiende uit de Gebruikersovereenkomst en het gebruik van de Website. Valkom aanvaardt in geen geval aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit: 
» handelingen door gebruiker verricht die zouden zijn ingegeven door op de website geplaatste informatie.
» de onmogelijkheid om de website (volledig) te gebruiken.
» het niet voldoen van de zaken aan de specificaties zoals vermeld op de website. 
» het feit dat de informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is. 
» fouten in de software. 
» het onrechtmatige gebruik van de systemen, waaronder de website van Valkom door een derde. 
» handelingen van de verkoper nadat de gebruiker daarmee een koopovereenkomst heeft gesloten.

Art. 3 Bod

3.1 Elk bod is onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder enig voorbehoud.

3.2 Indien meer personen samen verklaren een bod uitgebracht te hebben of samen te kopen, zijn zij hoofdelijk verbonden tot nakoming van de op hen krachtens de veiling en onder deze voorwaarden rustende verplichtingen.

Art. 4 Koopovereenkomst

4.1 De koopovereenkomst komt tot stand door aanvaarding waarbij verkoper de zaken verkoopt aan koper gelijk koper van verkoper de zaken koopt tegen de koopprijs.

4.2 Het risico van de zaken gaat over op moment van aanvaarding.

4.3 Levering van de zaken vindt binnen 7 dagen na tot stand komen van de koopovereenkomst plaats op een door Valkom te bepalen plaats en tijd door bezitsverschaffing nadat koper het factuurbedrag heeft voldaan aan Valkom.

Art. 5 Betalingsverplichtingen koper

5.1 Ieder koper moet op verzoek van Valkom onmiddellijk na toewijzing een door Valkom te bepalen aanbetaling doen.

5.2 De bedoelde aanbetaling in lid 1 is 10 % van de koopsom met minimaal 200,00 euro en zal tegen afgifte van de betreffende kwitanties in mindering worden gebracht op de factuur.

Art. 6 Aflevering

6.1 Zodra de koper aan al zijn betalingsverplichtingen als hiervoor vermeld heeft voldaan, kan de koper op de daarvoor door Valkom vastgestelde uren en plaats de betreffende kavel(s) op vertoon van een deugdelijke legitimatie (doen) ophalen, zijnde de aflevering. De koper is verplicht tot het ophalen uiterlijk op de datum als in de bijzondere veilingvoorwaarden vermeld. Valkom kan bepalen dat (een) bepaald(e) kavel(s) pas na aflevering van andere kavels kan/kunnen worden opgehaald.

6.2 Na de aflevering kan de koopovereenkomst niet meer worden ontbonden of vernietigd door de koper.

6.3 Een kavel is voor risico van de koper vanaf het moment van toewijzing.

6.4 Indien blijkt dat een kavel niet kan worden afgeleverd wegens aanspraken van derden of vanwege het feit dat de aflevering onaanvaardbare schade zou kunnen veroorzaken aan de gebouwen en/of terreinen, waarin/aan de kavel zich bevindt dan wel anderszins zeer bezwaarlijk zou blijken te zijn, is Valkom gerechtigd de koop te ontbinden door middel van een aangetekend schrijven aan de koper aan het door deze koper opgegeven adres, waarna Valkom en/of de verkoper niet verder gehouden is/zijn dan tot restitutie van de reeds door de koper aan Valkom ter zake van de koop van de kavels betaalde bedragen.

Art. 7 Ontbinding

7.1 Indien de koper zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst niet nakomt waaronder het niet tijdig ophalen van de zaken of levering weigert en/of de voor levering benodigde informatie weigert te verstrekken is de koopovereenkomst van rechtswege ontbonden en is de verkoper vrij de zaken aan een ander te gunnen zonder dat Valkom en/of verkoper tot enige (schade-) vergoeding is/zijn gehouden.

Art. 8 Garantie, Vrijwaring

8.1 Valkom en/of de verkoper verstrekken met betrekking tot de zaken en eventuele aanspraken daarop van derden, geen enkele garantie van welke aard dan ook.

8.2 De zaken worden verkocht in de staat waarin ze op de datum van aanvaarding verkeren met alle daaraan verbonden rechten en plichten. Valkom en / of de verkoper geven op geen enkele wijze vrijwaring voor zichtbare of verborgen gebreken of garantie in verband met compleetheid, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en/of de mogelijkheden tot overdracht aan derden. Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en/of de verkrijgende derden geven op geen enkele wijze recht op (schade)vergoeding en/of verrekening.

8.3 De gebruiker vrijwaart Valkom en/of de verkoper tegen iedere aanspraak van een derde in verband met de transactie zoals opgenomen in de koopovereenkomst en het aangaan en de inhoud van de koopovereenkomst.

Art. 9 Privacy

9.1 Valkom neemt de door haar verkregen persoonsgegevens van de gebruiker op in een daartoe aangehouden administratie.

9.2 Valkom zal de persoonsgegevens alleen aanwenden voor eigen gebruik en in het kader van de koopovereenkomst. Valkom zal de gegevens niet zonder toestemming van gebruiker aan derden verstrekken, behoudens de verplichting daartoe van Valkom volgens enige wettelijke bepaling of op bevel van het bevoegde gezag.

Art. 10 Slotbepalingen

10.1 Indien enige bepaling van de gebruikersovereenkomst of de koopovereenkomst ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar is, zal een dergelijke zaak de geldigheid, wettigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen op geen enkele wijze aantasten of verminderen. Indien en voor zover geen regeling of voorziening is getroffen voor een bepaalde situatie die van wezenlijk belang is, zullen partijen zo spoedig mogelijk in overleg treden en trachten overeenstemming te bereiken over een aanvulling op of wijziging van de gebruikersovereenkomst of de koopovereenkomst, die zo veel mogelijk in lijn ligt met de hierbij vastgelegde afspraken.

10.2 De koper doet voor zover dit wettelijk mogelijk is afstand van hun recht de gebruikersovereenkomst en de koopovereenkomst voor zoveel mogelijk te vernietigen dan wel te ontbinden.

Art. 11 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

11.1 Indien en voor zover enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Valkom zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

11.2 Ingeval van uitleg van de inhoud en de strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

11.3 Van deze algemene voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken door een schriftelijk stuk dat door een bevoegde vertegenwoordiger van Valkom is ondertekend.

11.4 Valkom kan, naast deze algemene voorwaarden, bijzondere veilingvoorwaarden van toepassing verklaren. Bijzondere veilingvoorwaarden zullen 24 uur voor de veiling, althans voor de veiling van de zaken waarop zij betrekking hebben, ter kennis worden gebracht. Indien en voor zover bijzondere veilingvoorwaarden van Valkom strijdig zijn met deze algemene voorwaarden, prevaleert het bepaalde in de bijzondere veilingvoorwaarden.

11.5 Valkom behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen treden 24 uur nadat deze per e-mail aan de gebruiker zijn verstrekt in werking. De in werking getreden algemene voorwaarden zullen dan alle voorgaande algemene voorwaarden vervangen, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven door Valkom.

11.6 Ieder geschil in verband met de dienst en/of deze algemene voorwaarden wordt bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Leeuwarden.

11.7 De diensten en deze algemene voorwaarden worden in het geheel beheerst door Nederlands recht.